לדלג למדיניות הפרטיות

תקנון שימוש

הגדרות

"האתר"                אתר "טופס ישיר" הינו בעל היתר לעשות שימוש בתוכנה מתקדמת, המאפשרת לציבור המשתמשים, אשר נרשמו באתר ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, לשלוח באינטרנט, בתמורה לעמלה, טפסי הגרלות למשחקים חוקיים של מפעל הפיס (כולל לוטו, צ'אנס, ודומיהם ...) תחת השם "טופס ישיר" והדומיין   www.tofesyashir.co.il . הטפסים ישלחו באמצעות מסופי מפעל הפיס.

                            מובהר כי האתר הינו בבעלות פרטית ואינו קשור באופן כלשהו, בין ישיר או עקיף, למפעל הפיס.

"התוכנה"              תוכנה המאפשרת משלוח פשוט וקל של טפסי הגרלות של מפעל הפיס, וכן קבלת אסמכתא (קבלה) בזמן אמת על משלוח הטופס במסוף של מפעל הפיס. בנוסף, בכפוף לזכיית המשתמש בהגרלה, ובהתאם לתנאי התקנון המפורטים להלן, יזוכה המשתמש בגין הזכיה ישירות בחשבונו באתר, כהגדרתו להלן.

"משתמש"             כל אדם מעל גיל 18, אשר נרשם באתר ומבקש לעשות שימוש בו לצורך משלוח טפסי הגרלות. בשל מגבלות חוקיות הקיימות בישראל והאוסרות על משלוח טפסי הגרלות ו/או השתתפות בהגרלות ו/או השתתפות בהימורים לקטינים מתחת לגיל 18 שנים, קטין מתחת לגיל 18 שנים אינו רשאי לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, מכל סוג שהוא. 

"בעלת האתר"     ניו ספורט ומרקטינג בע"מ, ח.פ. 514023613.

"הנהלת האתר"     בעלי האתר, בעלי הדומיין, כותבי התוכנה וכל מי שקשור לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.

"מסוף"                 מסוף של מפעל הפיס המאפשר משלוח טפסי הגרלות.

מבוא

1.             השימוש באתר טופס ישיר מוצע למשתמש בכפוף לקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.

2.             על המשתמש באתר ו/או בתוכנה יחולו התנאים, ההגבלות, המחירים ותנאי שימוש הנמצאים באתר זה, והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.

3.             תנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

הרשאים להרשם כמשתמשים באתר

4.             השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו אסור על קטינים מתחת לגיל 18 שנים.

4.1.       השתתפות של קטינים מתחת לגיל 18 שנים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו, צ'אנס, וכד') או כל הימור או הגרלת מזל אחרת, אסורה עפ"י החוק הקיים במדינת ישראל.

4.2.       האתר יפעל לחסימת כל קטין מתחת לגיל 18 שנים מהאפשרות להרשם כמשתמש באתר ו/או לקבל שירות משירותיו.

4.3.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבדוק כל אדם המבקש להרשם כמשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו, וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם, על מנת לודא כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית אחרת המונעת מהאדם מלהרשם כמשתמש באתר או לעשות שימוש בשירות מהשירותים המוצעים בו.

4.4.       התברר להנהלת האתר כי אדם המבקש להרשם כמשתמש באתר הינו קטין מתחת לגיל 18 שנים או מוגבל עפ"י דין אחר לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, תסורב בקשתו להרשם כמשתמש באתר. התברר להנהלה כי אדם כאמור השלים הליך הרישום באתר, תהא רשאית הנהלת האתר לחסום את המשתמש משימוש עתידי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה. 

5.             תנאי לשימוש באתר הינו כי ברשות המבקש להרשם באתר תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט (e-mail), מחזיק תעודת זהות, וכי ברשותו חשבון בנק פעיל או כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי הישראליות.

6.             תנאי נוסף להשתתפות בהגרלה כי בעת ביצוע שליחת הטופס מצוי המשתמש בגבולות מדינת ישראל.

הבהרה לענין הבעלות

7.             מובהר בזאת כי הנהלת האתר ובעלת רשיון השימוש בתוכנה אינה קשורה בכל הסכם או חוזה ולא קיבלה כל הרשאה למשלוח טפסים ממפעל הפיס ו/או מי מטעמה, וכי השירות הניתן באתר ניתן ע"י הנהלת האתר ועל אחריותה.

הליך הרישום

8.             מובהר בזאת כי משלוח טפסי הגרלות ו/או השתתפות בפורום החברתי שבאתר תתאפשר רק לאחר השלמת הליך הרישום.

9.             הליך הרישום הינו הליך פשוט וקל, במסגרתו נדרש המבקש להשתמש בשירותי האתר  למסור פרטים אישיים בסיסיים, כולל שם מלא, תאריך לידה, מין, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

10.         פרטי המשתמש ישמרו באתר החברה שהינו אתר מאובטח, ולא יתאפשר שימוש של כל גורם אחר במידע אשר נמסר ע"י המשתמש, אלא במקרה שהמשתמש עצמו ביקש או אישר זאת מפורשות.

11.         עם השלמת מסירת הפרטים, ואישור תנאי התקנון שבאתר ע"י הפונה, ישלח לפונה לפי פרטי הדואר האלקטרוני שמסר, הודעה בדואר אלקטרוני (e-mail) מטעם הנהלת האתר המבקשת אישור לפרטים אשר נמסרו, וזאת לצרכי אבטחה.

12.         עם קבלה באתר האישור לפרטי הפונה בדואר אלקטרוני, הושלם הליך הרישום, והנרשם (פונה) יהא רשאי להתחיל ולעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר.

13.         חל איסור מוחלט על כל משתמש לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו, ואין למסור כל פרטים בעת הרישום לאתר, לרבות מספר זהות, דואר אלקטרוני, כתובת, מספר חשבון או כל פרט מזהה אחר ללא בקשתו והסכמתו של הנרשם.

14.         חל איסור למסור פרטים שאינם של הנרשם, בשלב הרישום. מובהר כי פרטי המשתמש כפי שנרשמו באתר ישמשו את הנהלת האתר לאימות זהותו של כפי שידרש מפעם לפעם לרבות בעת מסירת טופס זוכה למשתמש. לפיכך, במידה ופרט מפרטי המשתמש בעת זיהויו במשרדי החברה לא יהיה זהה לפרטים שנמסרו בעת הרישום, רשאית הנהלת האתר לסרב למסור טופס זוכה לידיו עד להכרעה בענין של בית משפט מוסמך.

15.         הנהלת האתר רשאית לדרוש ממשתמש משלוח צילום ת.ז. שלו לצורך אימות פרטיו, לרבות גילו וכד'.

פתיחה וניהול חשבון המשתמש באתר

16.         עם השלמת הליך הרישום באתר, ולצורך ביצוע פעולת שליחת טופס/ים, ידרש המשתמש לפעול באופן הבא:

16.1.   הפקדת סכום לחשבון הנהלת האתר, כאשר יתרת הזכות תשמש עירבון ותאפשר ביצוע עסקה/אות בהתאם ליתרה הקיימת בכרטסת המשתמש באתר ולסכום כל עסקה.

16.2.   עם ביצוע הפקדה תונפק למשתמש קבלה אלקטרונית, ומידי 14 ימים ממועד גביית עמלה ע"י הנהלת האתר, תמסר למשתמש חשבונית מס אלקטרונית מרוכזת הכוללת את כל העמלות שגבתה הנהלת האתר במהלך 14 הימים הקודמים או במהלך זמן קצר יותר. הקבלות וחשבוניות המס יהיו חתומות בחותמת דיגיטלית.

16.3.   המשתמש מאשר ומסכים כי הקבלות וחשבוניות המס שתנפיק הנהלת האתר ישלחו לו בדואר אלקטרוני (e-mail) לכתובת אותה מסר בעת הרישום או כפי שתשתנה על-ידי המשתמש מפעם לפעם. 

17.         הפקדה לזכות כרטסת המשתמש באתר ניתן לעשות באמצעות חיוב כרטיס אשראי.

18.         היתרה בכרטסת המשתמש באתר תעמוד לזכותו, והמשתמש יהא רשאי לעשות בה כל פעולה, לרבות העברת היתרה בכרטסת באתר חזרה לזכות חשבונו בבנק. זיכוי חשבון הלקוח בבנק יבוצע תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת הלקוח, וכפוף לתשלום עמלת העברה.

18.1.   מובהר כי הנהלת האתר רשאית להגביל את הסכום הניתן להפקדה לזכות המשתמש באתר, ושלא להסכים לקבל סכום הפקדה העולה על המגבלה שנקבעה. הנהלת האתר רשאית לשנות את הסכום המירבי הניתן להפקדה ע"י המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדרישות חוקיות בענין, מפעם לפעם, והמשתמש מוותר על כל טענה בענין זה.

18.2.   בנוסף, רשאית הנהלת האתר לדרוש מהמשתמש להמציא לה פרטי חשבון, ולחייבו להעביר לחשבון בנק ע"ש המשתמש, הסכום המופיע לזכותו בכרטסת האתר, בין אם מקור הסכום הינו הפקדה שביצע המשתמש ובין אם מקור הסכום הינו זכיה שזכה בה המשתמש.

18.3.   לא המציא המשתמש להנהלת האתר פרטי חשבון בנק לזיכוי ע"ש הלקוח, או לא יצר קשר על מנת לקבל שיק למוטב בלבד על שמו, רשאית הנהלת האתר להפקיד את היתרה העומדת לזכות המשתמש בכרטסת שלו באתר, או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בחשבון נפרד. 

19.         למרות האמור, רשאית הנהלת האתר לסרב לבצע הוראת המשתמש להעברה היתרה בחשבונו באתר לזכות חשבון הבנק שלו, או לסרב למסור שיק לפקודתו "למוטב בלבד" בגין היתרה בחשבונו, וזאת במקרה שקיימת מניעה כלשהי לביצוע הוראת העברה, לרבות בשל מניעה חוקית, צו שיפוטי, עבירה על חוקי איסור הלבנת הון וכד'.

הליך שליחת הטפסים

20.         המשתמש יבחר בצורה פשוטה את הטופס ההגרלה של מפעל הפיס שהוא מבקש להשתתף בה, יסמן את המספרים או הסימונים הנדרשים לסמן בטופס, וילחץ על כפתור "שלח" בתחתית הטופס. בכפוף לקיומה של יתרה מספקת למשלוח הטופס בחשבון הלקוח כמפורט בסעיף 16.1 לעיל, המערכת תפתח דף אישור שליחה המפרט את המספרים שנבחרו וכן את העלות הכוללת של העסקה.

יובהר כי הטפסים באתר הינם טפסים דיגיטליים הזהים לטפסי ההגרלות המודפסים.

21.         עם אישור המשתמש את פרטי הטופס בדף אישור השליחה, תועבר בקשת המשתמש  באמצעות המערכת באתר לאחת מתחנות מפעל הפיס למשלוח.

22.         מיד לאחר משלוח הטופס במסוף תחנת מפעל הפיס, תיסרק הקבלה המאשרת משלוח הטופס חזרה למערכת, והמערכת תשלח הודעה לכתובת הדוא"ל, המודיע לו כי הטופס נשלח בהצלחה. ההודעה שתתקבל אצל המשתמש תכלול קישור (לינק) אשר יאפשר למשתמש לראות את הטופס שנשלח בחשבונו באתר. ניתן לראות את העתק הקבלה גם בכפתור החשבון שלי באפליקציה במכשיר הטלפון או באתר החברה.

23.         תהליך שליחת טופס ההגרלה, ממועד אישור דף השליחה ע"י המשתמש, ועד למועד קבלת ההודעה על אישור השליחה, מוערכת במספר דקות בודדות. במקרים חריגים של עומס שליחות התהליך עשוי להימשך זמן ארוך יותר. נשלח הטופס באתר בשעות בהן אין פעילות בתחנת/ות מפעל הפיס באמצעותן שולח האתר את טפסי ההגרלה, ישלח הטופס, בכפוף לכל עיכוב או מגבלה אחרת, בסמוך ככל שניתן למועד פתיחת תחנת מפעל הפיס.

24.         יובהר כי בהגרלות שסכום הזכיה בהן עולה על הסכום הקבוע בדרישות משרד האוצר ועפ"י תקנון מפעל הפיס, יופיעו גם פרטי ארבעת הספרות האחרונות של מספר הזהות של המשתמש באופן מקודד.

25.         משלוח טופסי הגרלות באמצעות האתר אפשרית בכפוף לזמינות תחנה פעילה, ובכפוף לשיקול דעת הנהלת האתר לסיים קבלת טפסים באתר קודם לסיום הגרלה עקב עומסים. במידה ולא אושר משלוח הטופס, תינתן הודעה מתאימה ע"י האתר, וניתן יהא לשלוח את הטופס מיד בסמוך לפתיחת תחנות או בסמוך לסיום הגרלה.  

26.         צ'אנס אוטומט- באתר תינתן לך אפשרות להורות למערכת למלא בקשות למשלוח טופסי הגרלה אוטומטי לצורך הפעלת אפשרות זו, עליך לסמן את המשבצת המתאימה בטופס ההגרלה בה אתה מעוניין להשתתף, הקלפים יונפקו ללקוח בצורה אקראית ע"י מערכת טופס ישיר ולא במערכת מפעל הפיס.

27.         מובהר בזאת כי אין במשלוח הטופס ע"י המשתמש באתר או בתוכנה או העברתו למשלוח במסוף משום התחייבות הנהלת האתר כי הטופס אכן נשלח או התחייבות של הנהלת האתר לשלוח את הטופס, ורק השלמת התהליך וקבלת העתק סרוק של הקבלה שהופקה במסוף במערכת יחשב כהשלמת התהליך. בשל סיבות שונות, לרבות עומס בתחנות מפעל הפיס, ליקויי תקשורת, סירוב משלוח טופס בשל מגבלות חוקיות או כל סיבה אחרת, עשוי הליך משלוח הטופס באתר שלא להסתיים ולכן אי ביצוע משלוח הטופס בפועל ע"י האתר או התוכנה לא יהווה עילה להגשת תביעה כלשהי כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה. במידה וחויב המשתמש בעלות משלוח הטופס, והפעולה לא הסתיימה בשליחת הטופס יזוכה המשתמש במלוא סכום החיוב.

מפאת עומסים צפויים בתחנות או במסופים, לקראת מועד סגירת ההגרלות, העשויים לגרום לאי השלמת הליך שליחת הטופס, מומלץ למשתמש להקדים ולשלוח את הטופס באמצעות האתר מוקדם ככל שניתן קודם לסגירת ההגרלה.

חיוב בגין שירות משלוח הטפסים

28.         תעריף החיוב בגין שירות משלוח הטופס באתר אשר יחול על המשתמש ישתנה בהתאם לעלות הטופס. הנהלת האתר רשאית לשנות את עמלת שליחת הטופס, מפעם לפעם. תעריף החיוב והעמלה יוצג בדף אישור העסקה קודם למשלוח הטופס.

29.         עמלת שירות משלוח הטופס אינה כוללת עמלת משלוח מכתב רשום ללקוח, לפי בקשתו,  עמלת העברת זכיות מחשבון הלקוח באתר לחשבון הבנק שלו, עמלת החזר הפקדה וכד', בגינם יחוייב הלקוח בחיוב נוסף. לפיכך, הלקוח יחוייב בנוסף לעמלת שירות משלוח הטופס באתר, בהוצאות נוספות לפי הענין.

זיכוי טפסים זוכים

30.         עם זכיית המשתמש בהגרלה יקבל המשתמש הודעת דוא"ל (e-mail), לפי הפרטים שמסר, על זכייתו בהגרלה וסכום הזכיה.

31.         הלקוח נותן בזאת להנהלת האתר ומי מטעמה, הרשאה בלתי חוזרת, לגבות עבורו את כספי הזכיה בהגרלות מפעל הפיס, ולזכות את הכרטסת שלו באתר בסכום הזכיה, וזאת בלבד שסכום הזכיה לא עלה על הסך 5,000 ₪. סכום הזיכוי המרבי באמצעות האתר נתון לשינוי בהתאם להחלטת האתר ו/או לתקנון מפעל הפיס, אולם בכל מקרה לא יעלה על הסכום הפטור ממס (בשנת 2014 סכום הזכיה המירבי הפטור ממס מסתכם בסך 49,920 ₪).  

32.         למען הסר ספק מובהר כי הנהלת האתר וכל מי מטעמה, יהוו שלוחים של המשתמש לצורך החזקת הטופס הזוכה, מסירתו לאחת מתחנות מפעל הפיס, זיכויו, גביית סכום הזכיה, והפקדתו לזכות הכרטסת של המשתמש באתר, והמשתמש מאשר להנהלת האתר ומי מטעמה לפעול כאמור לגביית כספי הזכיה וזיכוי המשתמש כאמור.

33.         זיכוי הטופס ועדכון הכרטסת של המשתמש באתר יבוצע ע"י הנהלת האתר, אלא אם הזיכוי אינו אפשרי בהתאם לתנאי מפעל הפיס.

33.1.   ככל שאין מגבלה לזיכוי המשתמש בהתאם לתנאי מפעל הפיס או המועצה תזוכה כרטסת המשתמש באתר.

33.2.   המשתמש רשאי לעשות שימוש ביתרה המופיעה לזכותו בכרטסת האתר (כספי הזכיה) בכדי להשתתף בהגרלות נוספות, או לתת הוראה להעברת כספי הזכיה או חלקם לחשבונו בבנק, עפ"י הפרטים אשר ימסרו ע"י המשתמש. זיכוי יבוצע רק לחשבון בנק על שם המשתמש.

33.3.   זיכוי כרטסת המשתמש בגובה הזכיה באתר יבוצע תוך מספר דקות ממועד פרסום תוצאות ההגרלה ע"י מפעל הפיס, בכפוף לכל מגבלה של מידע במעבר נתונים.

34.         טפסים שלא ניתן לזכותם באתר מאחר וסכום הזכיה עולה על התקרה לזיכוי כקבוע בתקנון זה או על תקרת הסכום הפטור ממס כאמור ו/או בשל תנאי אחר של מפעל הפיס, יזומן המשתתף למשרדי הנהלת האתר, שם ימסר לו הטופס הזוכה כנגד הצגת תעודת זהות כולל ספח, או כל תעודה או אסמכתא נוספת או אחרת שתדרש ע"י הנהלת האתר ותאפשר זיהוי מוחלט של המשתמש. במקרה כאמור המשתמש יזדכה על הטופס בעצמו במשרדי בתחנה מורשית של מפעל הפיס או במשרדי הנהלת מפעל הפיס, לפי סכום הזכיה.

35.         זימון המשתמש לאסוף כרטיס הזכיה במשרדי הנהלת האתר יבוצע עד 5 ימי עסקים ממועד הזכיה.

שמירת טפסי ההשתתפות  

36.         במקרה שטופס ההשתתפות בהגרלה לא זכה בפרס כלשהו, יושמד הטופס המקורי תוך 3ימי עסקים. ביקש המשתתף לקבל לידיו את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא כרוך קבלת הטופס בתשלום עמלה בסך 15 ₪.

37.         טופס שזכה בהגרלה וזוכה בחשבון המשתמש באתר, יושמד תוך 5 ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה למשתמש על זכייתו בדוא"ל(e-mail). ביקש המשתתף לקבל לידיו את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא כרוך קבלת הטופס בתשלום עמלה בסך 15 ₪.

38.         טופס שזכה בהגרלה, ולא זוכה באתר, בשל תנאי מפעל הפיס, לדוגמא מחמת הסכום הגבוה של הזכיה, ישמר במשרדי הנהלת האתר למשך 6 חודשים ממועד משלוח ההודעה  בדוא"ל(e-mail) למשתמש על זכייתו.

39.         בחלוף המועדים המפורטים לעיל, ובמקרה שהמשתמש לא דרש את הטופס המקורי, תהא רשאית הנהלת האתר להשמיד את הטופס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד הנהלת האתר.

ביטול השתתפות

40.         מובהר ומוסכם בזאת כי לאחר אישור משלוח הטופס בדף אישור השליחה באתר, לא ניתן לבטל את משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס, וזאת בין היתר מחמת הזמן הקצר שחולף ממועד ביצוע הוראת השליחה ע"י המשתמש ועד למועד משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס.

מקום השיפוט

41.         דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. המשתמש מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו, ובכל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא הסמכות הבלעדית לדון בענין נתונה לבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.

קנין רוחני

42.         מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינם של הנהלת האתר בלבד. חל איסור מוחלט על כל גורם לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט וכל חומר אחר הכלול בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת הנהלת האתר.

כללי

43.         הנהלת האתר מבהירה כי המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים ע"י הנהלת האתר ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים. תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. 

44.         הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה או בתוכנה.

45.         כל המידע והשירותים מוצעים למשתמש באתר ניתנים "כמות שהם" (as is), בלא כל התחייבות. הנהלת האתר מתנערת בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, הפרטים, והשירותים לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

46.         בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אי ביצוע או עיכוב במשלוח הטופס או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, בביטול הזמנה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

47.         מובהר בזאת כי האתר משמש פלטפורמה לביצוע משלוח טפסים בלבד. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר או בתקלות במסופי מפעל הפיס או באפשרות משלוח טופס/ים בתחנה מסויימת או במערכת מפעל הפיס בכלל.

48.         הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה מוגברים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר  לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

49.         אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

50.         הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

51.         הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.

52.         הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת.

שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני מהנהלת האתר ו/או כל אמצעי פרסומי אחר, אלא אם שלח המשתמש הודעת סירוב לאתר.

כמו-כן הנהלת האתר רשאית לשלוח למשתמש תזכורות/הודעות מערכת וכד' באשר לשירות שהוזמן.

53.         שימוש על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנה מהווה אישור על ידו לכל האמור במסך זה שכותרתו – תנאי השימוש באתר.

54.      חברת אפל אינה קשורה ואינה נותנת חסות לאפליקציה זו.

 

 מדיניות פרטיות

  1. "מדיניות פרטיות"  שלהלן מסדירה את האופן שבו אנו, מפעילי האתר, כאמור בדף צור הקשר של האתר. ו/או החברות הקשורות, להלן: "החברה" שומרים ועושים שימוש במידע אישי אשר אנו מקבלים ו/או אוספים מלקוחותינו כהגדרתם בתנאי השימוש.

  2. האמור במדיניות הפרטיות שלנו מנוסח רק מטעמי נוחות בלשון זכר אך פונה לכל מגדר באופן שווה.

  3. הכותרות ככל שישנן הינן לצורך הנוחות בלבד.

  4. מדיניות הפרטיות שלהלן מהווה חלק בלבד מתנאי השימוש ("תנאי השימוש") כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

  5. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות הפרטיות שתפורסם באתר החברה, לפי שינויי הרגולציה ו/או בכל עת לפי שיקול דעתה ו/או הנסיבות הרלוונטיות.

  6. מדיניות הפרטיות שלהלן מציגה מידע לגבי הנתונים על שימוש שאנחנו עושים או שייתכן ונעשה לגבי מידע שנאסוף או שתמסור לנו, עלייך או על אחרים באמצעות האתר, האפליקציות שלנו או באופן אחר.

  7. מדיניות זו חלה על מידע שנאסף שמתייחס אליך או לאחרים כאמור לעיל, במסגרת מידע שבאפשרותנו לזהות באופן סביר. ננסה לשפוך אור על איזה מידע אנו אוספים ו/או עלולים לאסוף אודותייך, עד כמה המידע שנאסוף עליך יזהה אותך אישית (ולא למשל רק כחלק מסטטיסטיקה), כיצד נשמור על המידע שייאסף עליך, איזה שימוש נעשה ו/או ייתכן ונעשה ולאלו צדדים שלישיים אנו רשאים למסור את המידע עליך, ובאיזה נסיבות, וכן עניינים נוספים הקשורים למדיניות הפרטיות שלנו.

איסוף מידע

  1. ככלל, סוגי המידע שייתכן ונאסף והעיבוד שנבצע בו יכולים להשתנות ולעיתים תלויים בסוג ההתקשרות ו/או ההתקשרויות שלנו עמך. אנו תמיד נכבד את פרטיותך, ואם וכאשר אנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות הדבר נעשה אם המידע דרוש לנו למטרות המותרות בדין בלבד והמפורטות להלן, ובין היתר בכדי לספק את השירותים ו/או המוצרים וו/או בכדי להגן על זכויות שלנו ו/או של אחרים, בהתאם בין היתר לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ולשאר ההוראות החוקיות ו/או התקנות ו/או הוראות הרגולטור החלות עלינו.

  2. אם אינך מעוניין למסור מידע, או שאתה לא מסכים לתנאים במדיניות הפרטיות, בדרך כלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).

10. לידיעתך, המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שייתכן ונמסרו ו/או ימסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת ו/או במסגרת תנאי השימוש שלנו. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.

11. בכל התקשרות עמנו, הנך מתחייב למסור לנו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בין היתר בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן אותנו בכל מקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה.  החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את חידוש מסירת המידע ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה שלך באתר החברה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

13. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.

14. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש. הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן וכן מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם ספקים אחרים, כולל כל מאגר נוסף וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.

15. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים מידע שיתקבל ממך בכל התקשורת עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ'אט, מייל ובאפליקציות שונות ולרבות מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עמנו, מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

16. אנו שומרים לעצמנו הזכות להציע הצעות מותאמות אישית למידע שנאסף אצלנו ו/או להציע הצעות שיווקיות על בסיס ההתנהגות צרכנית.

17. אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר, עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות למשל, עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

18. זכותך לעיין במידע לגבייך בו אתה רשאי לעיין (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) וככל שאנו מחזיקים במידע כזה. בכדי לעשות זאת, עליך להגיש לנו בקשה בכתב ללשכה לפניות הציבור של החברה, באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו.

19. בהתאם למדיניות החברה בעניין מדיניות הפרטיות והסודיות של המידע, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעביר אותו לאחרים לצורך כל שימוש שהוא, למעט לפי האמור במסמך זה.

שימוש ומסירת המידע

20. המידע שאנו אוספים ו/או נאסוף בעתיד מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:

21. משלוח מידע על המוצרים, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר ולרבות לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם.

22. אנו עלולים למסור כל מידע שיגיע לידינו לפי כל הוראה או צו חוקי בהתאם למדיניות הציות לדרישות חוקיות שלנו, כגון היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.

23. אנו עלולים לעשות במידע שימוש ו/או לחשוף המידע לשם הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.

24. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לאור קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה וכן לצורך שמירת רשומות ומסמכים.

25. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך קבלת החלטות על השירותים שיוצעו לך, ו/או לצורך הליכים משפטיים להם נדרש.

26. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך שיפור השירותים שלנו ו/או שיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים ו/או לצורך ניתוח חוויית המשתמש.

27. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר בכלי ניתוח מידע מתקדמים.

28. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים עבור צדדים שלישיים. החברה יכולה לעבד, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע שנאסף במערכותיה (לרבות מידע הכלול במאגר המרכזי ולשלבו עם מידע ממקורות אחרים, בין היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקרה כזה, החברה תעביר לצדדים שלישיים, לשימושם, מידע מעיבודים אלה, כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), כדי למנוע אפשרות של זיהוי אדם מסוים באופן סביר.

29. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך תמחור מוצרים ושירותים שלנו.

30. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה ו/או שותפים אחרים שלנו, וכן לצורך חשיפתך למידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת").

31. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך או לקשורים אליך על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא  אצלנו.

32. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע וייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק בהתאם לחוק ולשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו ולאספקת השירותים והמוצרים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו"ל.

33. לשם מימוש המטרות המותרות לנו בהתאם לכל דין, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון: אנשי תוכנה, בנקים, חברות ביטוח, חב' אשראי, חב' דירוג אשראי, מוסדות פיננסיים, עורכי דין , מומחים, רואי חשבון, מבקרים וכו'.

34. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע בפני שותפים עסקיים אחרים שלנו, למשל בפני ספקים של שירותים ומוצרים נלווים שלנו לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר.

35. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך מניעת הונאות ו/או התנהגויות חריגות, כולל שיתוף מידע אישי.

36. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע ולהעבירו על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).

37. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע במסגרת מו"מ ו/או מכירת כל עסקינו, ו/או במסגרת ארגון משפטי ו/או חשבונאי מחדש, מיזוג, מיזם ו/או מיזמים משותפים ו/או כל עסקה ו/או עסקאות אחרות בכל הקשור לעסקינו. בכל מקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

 

38. להדגיש, שכאשר אתה מוסר לנו מידע ו/או נתונים על אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ו/או לשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות הם בין היתר דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.

 

39. בכל עת עומדת לך הזכות לבקש מאיתנו להימחק מרשימת הדיוור שלנו לדיוור ישיר, בכל אמצעי הדיוור, ו/או שנחדל לשלוח אליך דבר פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. בכדי להודיע לנו על רצונך להימחק, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו או בדואר אלקטרוני בכתובת הקבועה בתנאי השימוש שלנו ואם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

 

40. נציין, שגם אם תבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

 

41. דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. תשומת לבך, כי עדכון הפרטים שלך לגבי שירות ו/או מוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים בשירות ו/או במוצרים נוספים ובאפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באתר החברה.

 

42. החברה מפעילה ו/או שומרת על זכותה להפעיל מאגר מרכזי הכולל מידע. מאגר זה יכול לשמש גם למטרות מחקר ו/או בכדי להציע לך שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך בין היתר על בסיס המידע שנצבר אודותיך ו/או לפי עיבודי המידע והמחקרים שייתכן ויעשו במאגר זה.

 

43. אם אתה לא מעוניין שנשתמש במידע אודותיך למטרות מחקר או למטרות הצעת שירותים ומוצרים שונים המותאמים לצרכיך על בסיס המידע אודותיך שנאגר מרחבי הקבוצה, תוכל להודיע לנו על העדפתך זו.

 

קוקיז וצדדים שלישיים

44. לעניין צדדים שלישיים- תשומת ליבך, שאתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות של אחרים ושהשירות שניתן במסגרתם לא ניתן על ידינו. אינו לא אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אחרים אף אם האתרים ו/או האפליקציות שלנו מפנים אליהם. לתשומת ליבך שאתה לא מחויב לעשות שימוש באתרים אלו ו/או באתר שלנו, בכל מקרה, השימוש באתר שלנו ו/או באתרים הקשורים אליו הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ושלהם.

45. ייתכן ונעשה ו/או שאנו עושים שימוש בעוגיות- (Cookies) ו/או איסוף מידע אוטומטי, זאת בדרך כלל בכדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר ולאפליקציות ולחסוך ממך, בין היתר, הזדהות מחדש או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, החברה משתמשת לעיתים ו/או עלולה להשתמש בטכנולוגיה שנקראת קוקיז (Cookies), שהן סימון טכני פנימי ייחודי הנרשם אצלך בדפדפן. קבצי הקוקיז יכולים להישמר ו/או נשמרים במכשיר הקצה שברשותך. תשומת ליבך שהקוקיז אינן נחשבות תוכנת מחשב ואין להן שום יכולת לקרוא מידע ו/או לבצע כל פעולה במחשב שלך ו/או בטלפון הנייד שלך.

46. הקוקיז וטכנולוגיות נוספות למשל לצורך זיהוי מכשיר הטלפון הנייד, מאפשרות לנו ו/או יכולות לאפשר לנו בין היתר לבחון את הפעולות שביצעת באתר ו/או ובאפליקציות שאנו מפעילים ו/או שנפעיל בעתיד.

47. הקוקיז יכולות גם לסייע לנו לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתר, ו/או האפליקציות ו/או מכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר ובאפליקציות באופן מותאם אישית עבורך.

48. אנו יכולים לעשות שימוש בקוקיז על מנת לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכו'

49. באמצעות הקוקיז בין היתר, אנו יכולים לקבל מידע בדבר פעולות שביצעת באתר האינטרנט ו/או באפליקציות וכן אנו מקבלים ו/או יכולים לקבל מידע לגבי המחשב ו/או הטלפון החכם ממנו בוצעה הגלישה ובין היתר נתונים אלו: גירסת וסוג של מערכת הפעלה, סוג מסך, סוג הדפדפן, כתובת IP, הזמן ששהית באתר שלנו ו/או בדף כלשהו באתר האינטרנט שלנו, ו/או מידת הטעינה של הסוללה במכשיר ממנו גלשת ו/או מיקומך ו/או עניינים נוספים.

50. אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך בכל עת, בין היתר, במענה לפניותך, ו/או למטרת מתן שירות, ו/או למטרות שיווקיות (כפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות המותרות בדין. (זכויות היוצרים במסמך זה שייכת לחברה לשירותים ואחזקות)

51. אתה רשאי ועומדת בפנייך האפשרות לחסום את הקוקיז. למשל, ברוב דפדפני האינטרנט קיימת אפשרות למשתמש  למחוק קוקיז מהמכשיר, לחסום קבלה של קוקיז ו/או לקבל התראות לפני אחסון של קוקיז במכשיר. נטרול הקוקיוז באפליקציות אפשרי באמצעות שינוי הגדרות הפרסום במכשיר. שים לב, במידה ותחסום את הקוקיז חוויית השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה עשויה להיפגע.

52. מעבר לכך טכנולוגיות אלו ו/או טכנולוגיות אחרות, משמשות אותנו, בין היתר, למטרות נוספות לרבות אבטחת מידע ומניעת הונאות.

53. בנוסף, צדדים שלישיים (לדוגמה  Google Analytics) עשויים להשתמש גם בקוקיז ו/או בטכנולוגיות דומות וזאת לצורך איסוף מידע על השימוש באתר או באפליקציות, כגון מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID . למידע נוסף על Cookies והאופן שבו אותם צדדים שלישיים משתמשים בנתונים המופקים מהשימוש בקוקיות, מומלץ לעיין בין היתר במדיניות הפרטיות של Google בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners/. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. וכן באתר https://www.takanon.info/

54. אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך לקבלת מידע במסגרת סקרים שייתכן ונערוך. ההשתתפות בסקרים היא על בסיס התנדבות וכל מידע שיימסר לנו באמצעות סקר ישמש אותנו לצורך שיפור השירות ו/או שינוי של שירות ו/או אופיו של שירות ו/או לצורך מעקב אחר שביעות רצונך מאתר האינטרנט שלנו ו/או מהאפליקציות שלנו ו/או כל שימוש אחר המותר לנו על פי דין. זכויות יוצרים של www.takanon.info

אבטחת מידע

55. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע והצפנה המתאימים לדעתה למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, החברה משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. החברה מובילה כללים מחמירים להגנת הפרטיות ולגבי כל מידע שברשותה וסודיותו, ומבלי לגרוע מכך החברה פועלת כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר לה ו/או נגד כל חדירה ו/או פריצה לא מורשית למידע שברשותה.

56. החברה עושה שימוש בין היתר בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים יחד לצורך הגנה על כל מידע המאוחסן באתר ובאפליקציות תוך בחינה באופן תקופתי את מידת עמידותה של המערכת.

57. לא ניתן למנוע לחלוטין את כלל הסיכונים ועל אף מאמצי החברה עלול להיות קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד ממשיכה החברה ונוקטת באמצעי אבטחה סבירים, החברה לא תהיה אחראית לאף נזק שיגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

58. קיימת אפשרות שנציע לך לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים ומגוונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אבל חשוב לשים לב שאבטחה יעילה תלויה גם בך המשתמש. למשל, אם לא תעדכן כתובת מגורים חדשה שלך, יש להניח שדיוורים חשובים ורגישים יהיו עלולים להגיע לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, יש להניח שהדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תחשוף ו/או תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים והדבר לא יהיה באחריותנו.

אזהרה כללית

59. לעיתים, בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון וואטסאפ, פייסבוק וכו'). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידינו והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה עצמה ולנו לא תהיה כל אחריות בנושא.

60. בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע מקובץ לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

61. לעניין הונאה מקוונת - "פישינג" וכו', ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר או לאפליקציות על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מאיתנו. לכן, לעולם אל תיתן את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלך לאף אחד.

62. גורמים זדוניים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. לצורך הדוגמא, קיימת סכנה שינסו לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של החברה (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור פרטים אישיים ו/או את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, יוזר וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב  "סיבות בטחון", "שדרוג מערכות" ותירוצים דומים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי שלנו (או של כל חברה מוכרת אחרת). בדרך זו מנסים גורמים זדוניים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.

63. שים לב ואהיה עירני בעיקר אל מול פניות שלא מותאמות לך אישית, או פניות שיש בהן שגיאות כתיב ו/או דקדוק, או פניות שאינן צפויות. אם יש בהודעה החשודה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור שבהודעה. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת של אתר אחר, לעיתים כתובת אתר דומה לכתובת האתר המקורית (בצורה זדונית בכדי להטעות). בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי שלנו באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ואל תכנס מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני בהודעה חשודה, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מאיתנו. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מאיתנו.

64. שים לב – אנו לא נפנה ללקוחותינו לעולם בהודעת מייל בה הם יתבקשו למסור מידע סודי שלהם ו/או קוד אישי סודי שלהם באמצעות המייל. לכן אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה שנשלחה באמצעות דוא"ל, ואין למסור את שם המשתמש שלך והסיסמא לאף גורם.

65. אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש למשל באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, הקפד להתקין על המחשב שלך תוכנות אנטי-וירוס, התקן על המחשב שלך את כל העדכונים הזמינים (מומלץ בדרך כלל להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מביצוע הורדות מאתרים חשודים ו/או לא רשמיים, הימנע מלשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע רגיש זה עלול לשמש נוכלים שעלולים להתחזות אליך), הפעל הצפנה ואבטחה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש הכולל מידע שלך במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת ומאובטחת כראוי.

 

עדכון נובמבר 2019